משלוח ללא עלות ברכישה מעל 199 ₪ | משלוחים לכל אזורי הארץ

תקנון אתר המסחר

תקנון אתר המסחר – רשת מלונות אטלס בע”מ ח.פ. 51-122862-9

 1. אתר https://atlashotels-experience.co.il (להלן – “האתר” ו/או “אתר המסחר”) הוא אתר אינטרנט בבעלות רשת מלונות אטלס בע”מ, ח.פ. 51-122862-9, שמשרדה הראשי שוכן ברח’ המסגר 42, תל-אביב.
 2. האתר מציג מידע על רשת מלונות אטלס בע”מ ועל מוצרים שונים שהיא מציעה לרכישה וכן מאפשר האתר ביצוע הזמנת מוצרים, משלוחים  וביטולים.
 3. השימוש באתר וכן ביצוע כל הזמנה באמצעותו מותנה בהסכמת כל אדם הנכנס לאתר ו/או העושה בו כל שימוש לכל האמור בתקנון זה. כניסת כל אדם לאתר מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסוייגת מטעמו לכל תנאי תקנון זה
 4. תקנון זה מיועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל אתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ.
 5. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלקמן, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה:
  “הרשת” – רשת מלונות אטלס בע”מ.
  “מלונות הרשת” – כל המלונות המשתייכים לרשת מלונות אטלס בע”מ.
  “אתר המסחר” או “האתר” – אתר המסחר האינטרנטי העדכני של הרשת לביצוע הזמנת מוצרים, שכתובתו https://atlashotels-experience.co.il/

“הטבות” – כלל ההטבות כמפורט בתקנון וכפי שיפורסם על ידי הרשת מעת לעת.

“התקנון” – תקנון אתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ וכפי שיעודכן על ידי הרשת מעת לעת.

 1. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות מעת לעת את הוראות תקנון אתר המסחר ו/או הטבות ו/או הצהרת הנגישות ו/או מדיניות הפרטיות ו/או מדיניות הביטול, המשלוחים וההחזרות, לרבות ביטול פעילות אתר המסחר וביטול פעילות המסחר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
 2. הרשת תהא רשאית לסרב לביצוע הזמנה כלשהי מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה, וללא חובת הנמקה לסירובה.
 3. למען הסר ספק, מובהר כי על מבצעי הזמנות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ חלים כל התנאים וההגבלות הנקובים בתקנון זה בכל הנוגע לביצוע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ו/או שימוש כלשהו באתר.
 4. במסגרת ההרשמה כלקוח באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא אישית אשר ילוו אותו בביצוע הזמנות וביצוע פעולות אחרות באמצעות האתר, וכן להזין את פרטיו האישיים, לרבות שם מלא, מען, טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך לידה.
 5. ביצוע הזמנות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ מיועד לבגירים בלבד (מגיל 18 ומעלה) ואסור לקטינים.

ביצוע הזמנת מוצרים באתר המסחר

 1. הזמנת מוצר ו/או מוצרים באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ היא תהליך מחייב מבחינה משפטית וחוזית, הזהה להזמנת מוצרים ו/או שירותים בכל אמצעי אחר.
 2. הליך הזמנת ורכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט יעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: לאומי ויזה, ויזה כ.א.ל, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס ו- אמריקן אקספרס. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית בכל עת לשנות את חברות האשראי עימן היא  קשורה. כמו כן תהא רשאית רשת מלונות אטלס בע”מ לאפשר ביצוע הזמנה בכל דרך אחרת ובאמצעות כל אמצעי תשלום, לרבות ללא כרטיס אשראי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית שלא לאפשר ביצוע הזמנות ו/או כל פעולה והתקשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבצע ההזמנה ו/או לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד רשת מלונות אטלס בע”מ בעניין זה.
 4. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר האינטרנט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ה מחירים המצוינים באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ נכונים למועד העיון ו/או השימוש באתר בלבד (או למועד המצויין מפורשות באתר) ורשת מלונות אטלס בע”מ רשאית לשנותם בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהשינוי יצוין באתר.
 5. רשת מלונות אטלס בע”מ אינה מתחייבת כי תהיה זמינות בכל מועד לרכישת מוצרים כלשהם. לרשת מלונות אטלס בע”מ יהיה בכל עת שיקול הדעת הבלעדי לקבוע ו/או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או מדיניות המשלוחים והביטולים שהיא מציעה וכן שיקול הדעת הבלעדי לבטל, להפסיק ולשנות כל מבצע.
 6. יובהר כי הזנת פרטים כוזבים כלשהם באתר מהווה עבירה פלילית ורשת מלונות אטלס בע”מ ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לנקוט בכל הליך, בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לכל גורם אחר עקב כך.
 7. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש באתר האינטרנט לכל גורם לפי דרישת משטרת ישראל ו/או צו שיפוטי ו/או על פי הוראות כל דין ו/או במקרה שתידרש לעשות כן בטענה כי ינקטו נגד רשת מלונות אטלס בע”מ הליכים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) בגין פרטים שהזין משתמש באתר האינטרנט ו/או פעולות שביצע בו או באמצעותו
 8. כל משתמש באתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע”מ מודע לכך ומצהיר כי ידוע לו כי הפרטים שיזין באתר יכללו במאגר המידע של רשת מלונות אטלס בע”מ והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש על פי דין וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו/או כל אמצעי תקשורת אחר. רשת מלונות אטלס בע”מ לא תעביר מידע מזהה ואישי של המשתמש באתר האינטרנט לגורמים נוספים, בכפוף לאמור בסעיף 17 דלעיל, אלא אם יבקש או יאשר זאת המשתמש.

  ביצוע הזמנה
 9. ביצוע הזמנה באמצעות אתר המסחר: הרוכש יבצע הזמנות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ על ידי הזנת פרטי כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטים אלה ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המזמין אישור על קליטת ההזמנה.
 10. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי המוזן לאתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ יחוייב במלוא סכום ההזמנה מיד לאחר שתבוצע ההזמנה.
 11. המועד הקובע לעניין ביצוע הזמנה ו/או כל ביטול ו/או שינוי בה הוא המועד בו תתקבל בפועל ההזמנה ו/או ההודעה בדבר שינוי ו/או ביטול אצל רשת מלונות אטלס בע”מ. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב ההזמנה ו/או הביטול ו/או השינוי כאילו התקבלו בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו.
 12. מועד ביצוע שינוי או ביטול בהזמנה יהיה כפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010, כפי שיהיו בכל עת. החזרת מוצר תתאפשר בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, לא נפתח, לא נפגם ולא נעשה בו שימוש – ובמסגרת המועדים הקבועים בדין ובניכוי דמי ביטול כדין. מוצרי מזון אינם ניתנים להחזרה על פי דין.
 13. לגבי מוצר שנרכש והרוכש יבקש להחזירו לצורך החלפתו – ישלם הרוכש דמי משלוח בסך 29 ₪ + מע”מ עבור כל משלוח. החזרת מוצר לשם החלפתו תתאפשר בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, לא נפתח, לא נפגם ולא נעשה בו שימוש – ובמסגרת המועדים הקבועים בדין. מוצרי מזון אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה על פי דין.
 14. לגבי עסקה שבוצעה מרחוק – ניתן יהיה לבצע הביטול בתוך 14 ימים מקבלת המוצרים אצל הלקוח. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל ו/או לשנות את ההזמנה.
 15. במקרה של ביטול עסקה במועדים דלעיל תהא זכאית רשת מלונות אטלס בע”מ לגבות דמי ביטול, כפי שיהיה קבוע בדיני הגנת הצרכן (בעת כתיבת תקנון זה עומדים דמי הביטול על 5% מסכום / ערך ההזמנה הכולל או 100 ₪, הנמוך מבניהם).
 16. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית לקבוע מועדים שונים וארוכים יותר לביצוע ביטול/ שינוי/ החלפה/ קיצור הזמנות – ובלבד שהמידע זה פורסם מראש בטרם בוצעה ההזמנה, ובכפוף לכל דין.

  אחריות
 17. שימוש באתרי אינטרנט כרוך בסיכונים שונים (לרבות עקב שימוש זדוני מצד גורמים שונים). כל משתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לסיכונים אלה וכי הוא עושה שימוש באתר זה על אחריותו הבלעדית. רשת מלונות אטלס בע”מ אינה נוטלת על עצמה אחריות לכל סיכון, לרבות הימצאותן של תוכנות ריגול ו/או וירוסים ו/או כיוב’ אשר עלולות לגרום נזק למחשב המשתמש ו/או לכל אמצעי גלישה אחר.
 18. חלק מהתמונות המופיעות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ הינן להמחשה בלבד.
 19. המידע המופיע באתר זה הוא כללי ותמציתי ואינו מתיימר להיות מידע מלא ומקיף. רשת מלונות אטלס בע”מ לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי כלשהו. כמו כן, הלקוח יישא לבדו באחריות לגבי כל שימוש שיעשה במידע
 20. כמו כן, רשת מלונות אטלס בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכיוב’ אשר יגרמו למשתמש כלשהו באתר זה או לרכושו ו/או מחשבו ו/או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין עקב גלישה באתר המסחר ו/או שימוש בתכניו ו/או ביצוע הזמנה כלשהי באמצעותו.
 21. רשת מלונות אטלס בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם עקב עיכוב בקבלת נתונים, עומסים בקווי תקשורת, שיבוש, אי דיוק, השמטה, טעות או חוסר עדכניות המידע באתר, לרבות עקב בעיות טכניות, ובלבד שלא נעשו בזדון.
 22. רשת מלונות אטלס בע”מ לא תהא אחראית לחשיפת מידע כלשהו הקשור במשתמש באתר המסחר לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר זה.
 23. האתר מיועד לפעילות חוקית בלבד. רשת מלונות אטלס בע”מ לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו עקב שימוש בלתי חוקי באתר ו/או במידע המופיע בו, בין אם נגרם למשתמש באתר ובין אם לצד ג’ כלשהו. כמו כן אין רשת מלונות אטלס בע”מ אחראית לכל שינוי ו/או עריכה שיעשו במידע על ידי המשתמש באתר ו/או על ידי כל גורם שאינו בשליטת רשת מלונות אטלס בע”מ.
 24. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית, בכל עת, לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את השימוש באתר האינטרנט, לרבות ביצוע הזמנות באמצעותו מכל סיבה, ובין היתר אן יתברר שהתבצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית באתר, ו/או אם ארעה תקלה כלשהי העלולה לפגוע בשימוש באתר ו/או בביצוע הזמנות באמצעותו ו/או במקרה של כוח עליון או אירועים אחרים שיש בהם להשפיע על השימוש באתר ו/או על ביצוע ההזמנות באמצעותו ו/או שיש בהם כדי להשפיע על השירותים בניתנים על ידי רשת מלונות אטלס בע”מ או חלקם ו/או אם בוצעה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 25. בנוסף לאמור לעיל תהא רשת מלונות אטלס בע”מ רשאית לבטל ו/או להודיע על שינוי בהזמנה ו/או מכירה ספציפית במידה ויתברר כי נפלה טעות בתיאור המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ.
 26. בוטלה התקשרות או הזמנה על ידי רשת מלונות אטלס בע”מ – תודיע על כך רשת מלונות אטלס בע”מ ו/או מי מטעמה ללקוח וכן תימנע מחיוב כרטיס האשראי שמסר ובמקרה שכרטיס האשראי כבר חויב – תשיב רשת מלונות אטלס בע”מ ללקוח את הכספים ששילם על חשבון ההזמנה שבוטלה
 27. כל משתמש באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ מתחייב ומצהיר כי לא יעתיק את התוכנה המותקנת באתר ו/או כל חלק ממנה ו/או כל חלק מתוכן האתר, לא לנסות לפרוץ לתוכנה ולא לשנות בה דבר ו/או להתערב במידע או בתקשורת, וזאת ללא הגבלת זמן.
 28. רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר האינטרנט בכלל או לגבי מזמין ו/או הזמנה ספציפיים במקרה שלא עמדו בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות הדין או חלקן, לרבות (אך לא רק) אם נמסרו פרטים שגויים או כוזבים ו/או אם לדעת רשת מלונות אטלס בע”מ נעשה  ו/או עומד להיעשות באתר שימוש למטרה בלתי חוקית ו/או מעשה או מחדל העלולים לפגוע ברשת מלונות אטלס בע”מ ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או אם כרטיס האשראי שהוזן על ידי המזמין הוגבל לשימוש ו/או גנוב ו/או בוטל.
 29. ההרשמה כלקוח לאתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 30. כל לקוח אחראי באופן אישי לכל שימוש שייעשה על שמו מרגע ההרשמה. הלקוח מתחייב להימנע ממתן פרטי הלקוח שלו לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר לצד שלישי כלשהו לבצע הזמנות על שמו, וכן ליידע את הרשת באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בשמו כלקוח.
 31. ידוע ללקוח והוא נותן את הסכמתו לכך שהוא ישא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם עקב תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש לא מורשה בשמו של הלקוח באתר המסחר של רשת מלונת אטלס בע”מ.
 32. פרטים אישיים של לקוחות ועדכון פרטים –
  • במסגרת הרשמה כלקוח בו/או ביצוע הזמנה על ידו אתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ מסכים כל לקוח כי כלל הפרטים אשר מסר לרשת ו/או למי מטעמה בטופס ההרשמה ישמשו את הרשת לצורך שמירת קשר  וקידום מכירות, ולשם כך הוא מאשר לשלוח אליו דברי פרסומת ועדכון על מבצעים, צבירת נקודות וכיוב’ באמצעים שונים, ובכלל זה   באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר, הודעות SMS, , וואטסאפ, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו”ב (להלן: “אמצעי הפרסום”).
  • הלקוח יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה לאתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ ו/או בעת ביצוע הזמנה באתר המסחר, וכן כל מידע שיצטבר בקשר ללקוח ו/או בקשר להזמנות ו/או רכישות ו/או משלוח ו/או ביטול ו/או החזרות שיבצע הלקוח ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ”ל יועבר לרשת וישמש את רשת מלונות אטלס בע”מ לקידום פעילותה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכיוב’. חבר המועדון מאשר כי השימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את         הלקוח בכל סעד ו/או פיצוי מכח כל דין. כמו כן יחשב המידע האמור כקניינה של רשת מלונות אטלס בע”מ והלקוחות מוותרים בזאת על כל טענה, לרבות טענה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח– 2008   ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 .הזנת הנתונים ואישורם ו/או הרשמה כלקוח ו/או ביצוע הזמנה באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ יהווה אישור של הלקוח גם למשלוח דברי פרסום. סעיף זה מהווה גם הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. כמו כן הלקוח מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מרשת מלונות אטלס בע”מ וגורמים קשורים בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, מסרונים, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח– 2008.
  • הלקוח מאשר כי הפרטים שמסר לרשת מלונות אטלס בע”מ בעת ההרשמה כלקוח ו/או ביצוע הזמנה ו/או פעולה כלשהי באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ נכונים ומלאים, והוא מאשר כי יעדכן את הרשת אודות כל שינוי בפרטים אלה.
  • פרטי הלקוחות, לרבות הפעולות שיבצעו באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ ישמרו במאגר מידע של רשת מלונות אטלס בע”מ.
  • יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם מוטלת על הלקוח ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת ו/או מי מטעמה מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע”י הלקוח. בכל מקרה רשת מלונות אטלס בע”מ לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר לאתר המסחר שלה בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של הלקוח.
  • בנוסף לאמור לעיל, כל לקוח מסכים לקבל מרשת מלונות אטלס בע”מ דיוור ו/או פרסום, אשר יכלול, בין היתר, הטבות ו/או הנחות במלונות הרשת ו/או עדכונים אחרים (להלן: “דיוור ישיר”.).
  • ידוע ללקוחות, כי הדיוור הישיר ו/או אמצעי הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח של רשת מלונות אטלס, והם נותנים את הסכמתם מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/אמצעי הפרסום כאמור ולא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור בסעיף ‎11 זה, על תתי סעיפיו.
 33. ביטול רישום כלקוח –
  • כל לקוח יהא רשאי לבקש את ביטול רישומו כלקוח באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ, בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בכתב לפקס שמספרו 03-5425501 או בדואר אלקטרוני: [email protected]
  • רשת מלונות אטלס בע”מ שומרת על זכותה לבטל רישומו של כל אדם כלקוח האתר המסחרי שלה אם הלקוח נתפס בגניבה, הונאה ו/או מרמה ו/או נקט באלימות לרבות אלימות מילולית כלפי מי מעובדי ו/או נציגי רשת מלונות אטלס בע”מ ו/או בכל מקרה אחר בו פעל הלקוח בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר עשה דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של רשת מלונות אטלס בע”מ, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת מלונות אטלס בע”מ.
 34. שונות –
  • רשת מלונות אטלס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע, ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא צורך בהסכמת הלקוח. החל ממועד            שינויו של התקנון יחייב את האתר רק נוסחו החדש של התקנון, אלא אם נקבע אחרת במפורש. שינויים יובאו לידיעת לקוחות אתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ על ידי העלאת התקנון החדש לאתר המסחר של  רשת מלונות אטלס בע”מ. באחריות הלקוחות אחר שינויים בתקנון המפורסם באתר וללקוחות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לשינוי הוראות תקנון אתר המסחר ו/או בקשר ליידוע בדבר שינויים כאמור. 
  • ביצוע הזמנות ופעולות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ כפוף לפעילות תקינה של מערכות     התפעול והמחשוב של רשת מלונות אטלס בע”מ. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני ו/או יקשו על ביצוע הזמנות ו/או פעולות באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”n, תפעל הרשת לטפל בהם בהקדם, ולא יהיו ללקוחות טענות או תביעות כנגד הרשת עקב כך.
  • אין לעשות כל שימוש באתר זה אלא לשם עיון בתכניו ו/או ביצוע הזמנת מוצרים,משלוחים וכיוב’ באמצעותו.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור את תוכן אתר זה ו/או חלקו (לרבות תמונות) ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר אלא לאחר קבלת הסכמת רשת מלונות אטלס בע”מ, מראש ובכתב. הבעלות והזכויות (לרבות זכויות יוצרים) בכל המידע ו/או הפרסומים ו/או הצילומים באתר זה שייכת באופן בלעדי לרשת מלונות אטלס בע”מ ו/או צד ג’ מטעמה.
  • רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית, בכל עת לסגור את אתר המסחר שלה ו/או לשנותו הן מבחינת מראה והן מבחינת תכנים ו/או לבטל חלק מהפונקציות הקיימות בו ו/או השירותים המוצעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה להודיע על כך מראש. המשתמשים מאשרים ומצהירים כי לא תהא להם כל טענה   ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כלפי רשת מלונות אטלס בע”מ בגין שינויים כאלה.
  • רשת מלונות אטלס בע”מ תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל את תנאי קבלת ההזמנות ו/או אישורן, את המחירים המתפרסמים באתר המסחר ו/או את תנאי התשלום, הביטוח, ההחזרות  והמשלוחים וכל מידע או חלק אחר.
  • הזכויות בכל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה (לרבות לוגו) שייכות לרשת מלונות אטלס בע”מ ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה אלא לאחר קבלת הסכמת רשת מלונות אטלס בע”מ, מראש ובכתב.
  • הרשמה כלקוח ו/או ביצוע פעולה באתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ, כמוה כהסכמה של הלקוח לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. כל לקוח מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה  וכי הוא מסכים להוראותיו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד רשת  מלונות אטלס בע”מ ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם.
  • כל פעולה של רשת מלונות אטלס בע”מ לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הנה לפנים משורת הדין בלבד, לא תהווה תקדים ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה ו/או שינוי של האמור בתקנון זה.
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר וביחיד. למען הסר ספק – התקנון מיועד לנשים וגברים, יחידים ורבים כאחד.

43.12 תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד וכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בעניין התקנון ו/או אתר המסחר של רשת מלונות אטלס בע”מ ו/או עניין קשור אחר יתברר אך ורק על ידי בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי בלבד. הצדדים שוללים בזאת במפורש את סמכותם המקומית של בתי  משפט אחרים – הן במדינת ישראל והן מחוצה לה לדון בעניינים האמורים בסעיף זה.

43.13 כניסה לאתר זה ו/או עיון וצפייה בתכניו תהווה אישור כי הלקוח קרא בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים  לעיל וכי הם ברורים לו ומוסכמים על ידו. השימוש בשירותים המוצעים באתר אינטרנט זה ו/או לחיצה על כפתור “אישור” לשם ביצוע פניה לרשת מלונות אטלס בע”מ באמצעות אתר זה מהווה הסכמתו המלאה של הלקוח /   המזמין לכל האמור בתקנון זה.

43.14 דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באתר אינטרנט זה, על כל הנובע והכרוך בכך. כל סכסוך ו/או שאלה בקשר לאתר אינטרנט זה ו/או השירות המוצע בו יוכרעו על ידי בית המשפט במחוז תל אביב  – יפו בלבד, שלו נתונה הסמכות העניינית לדון בעניין.

 תקנון זה ניתן למצוא ולקרוא גם במשרדי רשת מלונות אטלס בע”מ, ברח’ המסגר 42, תל-אביב, טלפון: 03-5425555

רשת מלונות אטלס בע”מ

0
  0
  עגלת הקניות שלך
  עגלת הקניות ריקהחזרה לחנות

  דברו איתנו

  השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם

  Open chat
  מענה כאן בכל יום בין השעות 11:00-15:00
  היי, מה שלומך?
  לקבלת פרטים, כתובת, חניה, תפריט והזמנת מקום:
  http://bit.ly/3HuhCio

  שעות פעילות: א׳-ה׳ 7:00-13:00 ו׳-ש 7:00-14:00

  במידה ולא מצאת מקום פנוי דרך טאביט - ניתן להירשם לרשימת ההמתנה כאן.

  לפניות ושאלות נוספות יינתן
  מענה טלפוני ודרך הווצאפ, כל יום בין השעות 09:00-13:00

  מבטיחים לחזור אליך בהקדם!
  דילוג לתוכן